Palstojen järjestyssäännöt

Palstat

Alla Vantaan palstaviljelyalueiden yleiset järjestyssäännöt suomeksi ja englanniksi (käännös on Etelä-Vantaan Sosialidemokraatit ry:n laatima):

PALSTAVILJELYALUEIDEN YLEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Vantaan kaupunki vuokraa yhdistyksille alueita palstaviljelytoiminnan harjoittamista varten. Vuokrasopimuksen kaupungin kanssa tehnyt yhdistys valvoo näiden ohjeiden noudattamista, toimii yhteydenpitäjänä kaupungin suuntaan ja antaa viljelijöille tarvittaessa kehotuksia havaittujen epäkohtien korjaamiseksi sekä valvoo niiden toteuttamista. Yhdistys on velvollinen ilmoittamaan Vantaan kaupungille kirjallisesti yhdyshenkilöt ja yhteystietoja koskevat muutokset.

Palstaviljelyalueen käyttö

Palstaviljelyaluetta on viljeltävä ja pidettävä hoidettuna. Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin ja että niistä ei aiheudu haittaa muille viljelijöille. Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelyyn.

Viljeltävät kasvit

Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia, haitallisesti leviäviä lajeja (esim. lupiini, jättipalsami ja jättiputki). Vieraslajien istuttaminen ja kylväminen palstaviljelyalueelle on kielletty.

Palstalla saa kasvattaa hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 1,5 metrin korkuiseksi kasvavia marjapensaita, mutta ei puita ja puuvartisia ns. koristepensaita. Monivuotiset kasvit on istutettava riittävän etäälle ojista ja käytävistä. Palstalla ei saa viljellä ulkomailta tuotuja kasveja tai siemeniä.

Rakenteet ja rakennelmat

Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon ja varastolaatikon puutarhatyökaluille. Kasvipenkkien ympärille sallitaan 30cm korkeat reunatuet. Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin. Edellä mainittujen rakenteiden korkeus saa olla enintään 100 cm. Kiinteitä grillejä tai muita rakennelmia (esim. kasvihuoneita, aitoja, pergoloita, laatoitusta, terasseja yms.) ei palstalle tai sen yhteyteen saa rakentaa. Sisätiloissa käytettävien huonekalujen tuominen palstalle on kielletty.

Palstalla ei saa varastoida rakennusmateriaaleja (esim. lauta, tiili, muovi tai polttopuu). Viljelyaikana palstoilla käytettävät multa- ja lannoitesäkit, vesisäiliöt sekä taimi- ja sadonkorjuuastiat ym. tulee säilyttää keskitetysti palstalla tai varastolaatikossa.

Viljelykauden päätyttyä kaikki irtain omaisuus tulee poistaa palstalta. Palstalle saa jättää vain varastolaatikon, kompostikehikon ja isot vedenkeräysastiat.

Kompostointi

Kaikki palstaviljelyalueelta peräisin oleva kompostoituva jäte on kompostoitava palstaviljelyalueella. Kaikki maatumaton jäte (muovi- ja lasipakkaukset yms.) on vietävä palstaviljelyalueelta pois.

Alueen kunnossapito ja hoito

Yhdistyksen on huolehdittava rikkaruohojen kitkemisestä. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita. Palstalle ei saa tehdä avotulta. Avo-ojia ei saa tukkia. Palstaviljelyalueen kaupungilta vuokrannut yhdistys vastaa siitä, että alue säilyy maisemallisesti siistissä kunnossa. Vuokraamattomien palstojen ja niiden välien vesakoituminen on estettävä.
GENERAL REGULATIONS FOR ALLOTMENT GARDENS

The City of Vantaa rents lots for registered societies for the practice of allotment gardening. The society that has made a lease contract with the City shall supervise the observance of the regulations, act as an intermediate to the City, and, if so required, exhort gardeners to rectify any observed faults and to oversee the execution of the aforesaid rectifications. The society is responsible for notifying the City in writing of any changes to liaisons personnel and their contact information.

Use of Allotment Garden

The allotment garden must be cultivated and maintained. The garden plants must be situated in such a manner that they can be cultivated from within the garden lot and that they do not inconvenience other gardeners. The lot may be used for gardening only.

Cultivated Plants

Introduced species are by origin species not indigenous to Finland that spread in a harmful manner (examples: lupine, jättipalsami or Impatiens glandulifera, and jättiputki or Heracleum persicum). The planting and cultivation of introduced species in the allotment garden is prohibited.

In addition to useful plants and flowers the garden lot may be used to grow berry bushes no more than 1.5 m tall but not trees or stalked, so-called ornamental shrubs. Perennial plants must be planted at a sufficient distance from ditches and pathways. The cultivation of imported plants and seeds is prohibited.

Structures and Constructions

It is permissible to construct in the garden lot a small compost frame and a storage box for gardening tools. Raised planting beds up to 30cm tall are allowed. One can use a shroud for the pre-cultivation of saplings or alternatively build a temporary plastic tunnel for this purpose. The height of the aforementioned structures may not exceed 100cm. It is not permissible to construct fixed grills, fireplaces, or other structures (e.g. greenhouses, fences, pergolas, arbors, pavements, terraces, etc.) in the garden lot or in its immediate vicinity. Indoors furniture may not be brought to the allotment garden.

It is not permissible to store construction materials (e.g. timber, bricks, plastic, or firewood) in the allotment garden. All sacks of earth and fertilizers, water containers, harvesting vessels, etc. used over the course of the growing season must be stored within the garden lot or in storage boxes.

At the close of the growing season all movables must be removed from the allotment garden. The only items that can be left in the allotment garden are storage boxes, compost frames, and large water-collection vessels.

Composting

All composing materials originating from the allotment garden must be composted within the garden lot itself. All non-composing waste (plastic, glass, etc.) must be removed from the allotment garden.

Maintenance and Care of the Allotment Garden

The society must see to the uprooting of weeds. No chemical pesticides or defoliants may be used in the cultivation. No open fires may be made in the allotment garden. Ditches and dikes may not be obstructed. The society renting the allotment garden from the City is responsible for maintaining the allotment garden in a scenically tidy condition. The overgrowing of unrented lots and their intermediate areas must be prevented.