Länsi-Vantaan Sosialidemokraatien mielipide asemakaavan muutokseen nro 002478 / Lounaniityn päiväkoti

Länsi-Vantaan Sosialidemokraatit ry on tutustunut asemakaavan muutokseen nro 002478 koskien Lounaniityn päiväkotia. Lausumme  mielipiteenämme seuraavaa:

Vantaanlaaksossa on tunnistettu tarve isommalle päiväkodille ja alueen kasvaessa on tärkeää, että jokaisella päiväkoti-ikäisellä lapsella on mahdollisuus päästä omaan lähipäiväkotiin.

Asemakaavamuutoksessa päiväkodin suunniteltu sijainti on haasteellinen ja aiheuttaa huolta monelta eri kantilta.

Sijainti:

Sijaintina Auertie 17 ja 19, välittömästi Viherkummun siirtolapuutarha-alueen, pientaloalueen ja joen rannassa on mielestämme ongelmallinen. Kuten kaavan esittelyssäkin todetaan, on Vantaanjokilaakson maisema-alue valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta, maisemallisesti arvokasta ja voimassa olevan yleiskaavan (2007) mukaan maisemallisesti arvokasta aluetta ja hyväksytyn yleiskaavan (2021) mukaan arvokasta kulttuuriympäristöä. Onko valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen, maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen ja arvokkaaseen kulttuuriympäristöön paras ratkaisu suuren, kaksikerroksisen päiväkodin rakentaminen pihoineen ja parkkipaikkoineen? Alueena Viherkumpu on myös mainittu kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi Vantaan Viheralueohjelmassa 2011–2020. Vantaan tulee huolehtia merkittävästä maisemakulttuurillisesta ilmeestään.

Liikenne ja kulku:

Kulku suunnitellun Lounaniityn päiväkodin alueelle tapahtuu joko kapeaa Auertietä, jossa ei ole jalkakäytävää tai Viherkummun siirtolapuutarha-alueen viertä. Päiväkodille on myös erittäin pitkä matka pohjoisemmasta osasta Vantaanlaaksoa, osalla lapsiperheistä yli 2 km. Koska matka päiväkodille on pitkä, tulevat useat tuomaan lapset päiväkotiin autolla, joka rasittaa jo nyt runsaasti liikennöityä Vanhaa Nurmijärventietä sekä Viherkummun pientaloalueen teitä. Myös päiväkodin huoltoliikenne ja rakentamisvaiheessa raskas liikenne vaikuttavat liikennemääriin lisääntyvästi.

Julkinen liikenne on myös kaukana suunnitellusta päiväkodista, linjan 571:n pysäkille on lähes kilometri ja keskustaan menevien bussien pysäkille yli 600 metriä. Myös päiväkodin lapset käyttävät julkista liikennettä mm. kirjastoon ja retkille menoon, joten matka pysäkeille on myös lapsiryhmien näkökulmasta pitkä, jos vertaa nykyisen päiväkodin sijaintiin, jossa matkaa lähimmille pysäkeille on alle 300 metriä. Nämä seikat huomioiden, sijainti on vaikeasti saavutettavissa aivan pientaloalueen perällä. Sijainti ei myöskään tue Vantaan kaupungin tavoitteita toimia resurssiviisaasti ja kevyen liikenteen sekä julkisen liikenteen lisäämistä.

Joen läheisyys:

Päiväkodin sijainti joen välittömässä läheisyydessä herättää erittäin paljon huolta. Vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kannalta sijainti on jopa vaarallinen. Jokivarren luonto kutsuu lapsiryhmiä ulkoilemaan erilaisten oppimisympäristöjen pariin. Kuitenkaan Länsi-Vantaan sosialidemokraatit ei halua nähdä tilannetta, jossa vaaratilanteen sattuessa vastuu sysätään päiväkodin henkilöstölle, vaikka tilanne olisi päiväkodin paremmalla sijoittelulla ja suunnittelulla voitu estää jo ennakkoon. Jos päiväkoti sijaitsee näin lähellä jokea, on joen varteen pystytettävä aita tai esteitä erittäin pitkältä matkalta, ettei kukaan lapsi päädy vaarallisesti veden ääreen.

Lisäksi korostamme, että Vantaanjoen rantaan tulisi kaikissa tapauksissa jättää riittävästi tilaa ulkoilureittiä varten.

Nykyinen päiväkotipaikka on palvellut vuosikymmenet vantaanlaaksolaisia lapsiperheitä. Nyt sen sijainti on nimetty huonoksi melun ja pienhiukkaspäästöjen takia. Eikö nykyistä tonttia voi hyödyntää uudisrakentamiseen siten, että päiväkoti rakennetaan niin päin, että piha on itään päin ja päiväkoti rakennuksena estää Hämeenlinnanväylän melun sekä mahdollisten pienhiukkasten kulkeutumisen piha-alueelle?  Myös erilaisin viherjärjestelyin voidaan mahdollisesti estää äänten kulkeutumista piha-alueelle.

Rakennusvaihe:

Viherkummun asukkaat ovat myös esittäneet huolensa siitä, miten ison päiväkodin ja uuden asuinrakennuksen paalutus ja rakentaminen vaikuttavat alueen muiden rakennusten kuntoon. Osaa Viherkummun taloista ei ole rakennettu paalujen varaan ja maaperä on liikkuvaa savea ja silttiä. Rakentaminen sisältää siis myös riskejä nykyisten asukkaiden näkökulmasta.

Yhdistyksemme puolelta lisätietoja: Tiina Vesa, tiina.vesa(at)vantaa.fi

Kaava Vantaan kaupungin sivuilla: https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/myyrmaen_kaavat/myyrmaen_kaavat_arkisto/101/0/158377

Myyrmäki 14.9.2021

LÄNSI-VANTAAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

Tuija Ihalainen, puheenjohtaja                            Susanna Bruun, sihteeri